ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2557 (30 ตุลาคม 2558)
ตุลาคม 30, 2015
กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน 24, 2015

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ พฤศจิกายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

 

Comments are closed.