กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 4, 2015
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2557 (25 พฤศจิกายน 2558)
พฤศจิกายน 27, 2015

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ ธันวาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.