กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลิต เชาว์วิไลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ หทัยวสีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล สังข์ทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพรัตน์ พุทธกาล

นางสาววารุณี กี่เอี่ยน