ภาระหน้าที่ของสำนักงานสภามทร.ธัญบุรี

ภาระหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี

 1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
 2. พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตลอดจนสืบค้นข้อมูล อ้างอิงประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 3. ทำหน้าที่จัดประชุมและประสานงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
 4. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 5. แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 6. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
 7. ตรวจสอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช้และหรือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 8. ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายใน และภายนอกที่มีความประสงค์ประสานงานกับสภามหาวิทยาลัย 
 9. รวบรวมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
 10. เวียนแจ้ง  ข้อบังคับ ระเบียบที่ประกาศบังคับใช้แล้ว หรือประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบถือปฏิบัติและแจ้งเวียนต่อไป
 11. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินประจำปีของสภามหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณา
 12. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย ประเด็นตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับคุณภาพการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
 13. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งส่วนราชการและประชาชน
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย