กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชุมพล พรประภา

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

าสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

ดร.วิชา จุ้ยชุม

ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

นายบุญชู ประสพกิจถาวร

นาย ชาติชาย ชุติมา

ศาสตราจารย์
ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ดร.พัชรางสุ์  ชัยวรมุขกุล