กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยตำแหน่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดี

อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ