ตุลาคม 30, 2020

ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 (28 ตุลาคม 2563)

 
ตุลาคม 5, 2020

ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 (30 กันยายน 2563)

กันยายน 25, 2020

สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ น […]
กันยายน 25, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (24 กันยายน 2563)

สิงหาคม 27, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 (26 สิงหาคม 2563)

สิงหาคม 3, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 (29 กรกฎาคม 2563)

ตุลาคม 30, 2020

ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 (28 ตุลาคม 2563)

 
ตุลาคม 5, 2020

ภาพ: การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 (30 กันยายน 2563)

กันยายน 25, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (24 กันยายน 2563)

สิงหาคม 27, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 (26 สิงหาคม 2563)

มิถุนายน 25, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 (24 มิถุนายน 2563)

พฤษภาคม 28, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 (27 พฤษภาคม 2563)