เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผศ.เมธา ศิริกูล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นางปณิตา สงวนทรัพย์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล