กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน