ติดต่อ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-4495-6
โทรสาร 0-2549-3016
website : www.ucrt.rmutt.ac.th