กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

5 มกราคม   2557

13.00 – 16.30   น.

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

27 ธันวาคม 2556

2 – 3   มกราคม 2557

5 มกราคม   2557

2.

16 มกราคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

3 มกราคม   2557

6 – 8 มกราคม   2557

9 มกราคม   2557

3.

20 กุมภาพันธ์   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 กุมภาพันธ์   2557

10 – 12 กุมภาพันธ์   2557

13 กุมภาพันธ์   2557

4.

20 มีนาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 มีนาคม   2557

10 – 12 มีนาคม   2557

13 มีนาคม   2557

5.

24 เมษายน 2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 เมษายน   2557

14 – 16 เมษายน   2557

17 เมษายน   2557

6.

22 พฤษภาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 พฤษภาคม   2557

12 – 14 พฤษภาคม   2557

15 พฤษภาคม   2557

7.

19 มิถุนายน   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 มิถุนายน   2557

9 – 11 มิถุนายน   2557

12 มิถุนายน   2557

8.

24 กรกฎาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 กรกฎาคม   2557

14 – 16 กรกฎาคม   2557

17 กรกฎาคม   2557

9.

21 สิงหาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 สิงหาคม   2557

11 – 13 สิงหาคม   2557

14 สิงหาคม   2557

10.

25 กันยายน   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 กันยายน   2557

15– 17 กันยายน   2557

18 กันยายน   2557

11.

30 ตุลาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

17 ตุลาคม   2557

20 – 22 ตุลาคม   2557

24 ตุลาคม   2557

12.

20 พฤศจิกายน   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 พฤศจิกายน   2557

10 – 12 พฤศจิกายน   2557

13 พฤศจิกายน   2557

13.

18 ธันวาคม   2557

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

4 ธันวาคม 2557

8 – 10 ธันวาคม   2557

11 ธันวาคม   2557

 

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ