เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง