ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2553
พฤศจิกายน 2, 2020
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2555
พฤศจิกายน 2, 2020

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2554

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบมทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2)-พ.ศ. 2554466.6 KB1128
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. 255485.5 KB928
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554695.9 KB959
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 255479.4 KB883
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 255460.7 KB1118
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554386.0 KB867
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554672.0 KB933
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554536.9 KB936
ระเบียบ มทรธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 255461.4 KB1303

Comments are closed.