ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2558
พฤศจิกายน 2, 2020
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2549
พฤศจิกายน 2, 2020

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2548

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบมทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2548
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548380.1 KB711
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548377.2 KB736
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548795.1 KB682
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548733.8 KB738
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-การจ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548790.5 KB683
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2548775.2 KB695

Comments are closed.