ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2553
พฤศจิกายน 2, 2020
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2555
พฤศจิกายน 2, 2020

ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2554

NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255469.0 KB1105
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554145.4 KB1073
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554113.0 KB1132
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. 2554 104.4 KB1159

Comments are closed.