คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน237.0 KB59
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์169.0 KB53
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย312.2 KB44
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249.7 KB56
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2563 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ257.4 KB76
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ154.9 KB48
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ142.0 KB48
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี150.9 KB52
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี270.3 KB49
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย231.6 KB47
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลื่อมปี153.5 KB46
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2563 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB48
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ149.1 KB44
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย147.1 KB46
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย1.9 MB35
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.5 MB34
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย2.2 MB38
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์137.3 KB36
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย234.3 KB40
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)186.3 KB41
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย866.1 KB37
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย892.2 KB36
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์885.2 KB38
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี875.3 KB46
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.1 MB34
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี246.3 KB28
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย136.2 KB26
29 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 29/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย132.7 KB26
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี131.6 KB28
31 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 31/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย121.9 KB26
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน214.5 KB27
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ หลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ86.4 KB22
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี269.8 KB23
35 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย254.7 KB27
37 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 37/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย2.1 MB2
38 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 38/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MB2
39 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 39/2562 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ1.1 MB3
40 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 40/2562 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB3
41 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร2.1 MB3
42 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB2