คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน237.0 KB68
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์169.0 KB64
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย312.2 KB53
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249.7 KB69
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2563 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ257.4 KB87
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ154.9 KB56
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ142.0 KB57
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี150.9 KB62
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี270.3 KB59
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย231.6 KB56
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลื่อมปี153.5 KB57
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2563 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB56
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ149.1 KB53
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย147.1 KB54
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย1.9 MB45
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.5 MB42
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย2.2 MB49
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์137.3 KB45
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย234.3 KB54
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)186.3 KB50
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย866.1 KB45
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย892.2 KB47
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์885.2 KB49
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี875.3 KB58
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.1 MB45
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี246.3 KB39
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย136.2 KB34
29 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 29/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย132.7 KB36
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี131.6 KB40
31 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 31/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย121.9 KB35
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน214.5 KB37
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ หลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ86.4 KB32
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี269.8 KB30
35 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย254.7 KB39
37 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 37/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย2.1 MB12
38 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 38/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MB13
39 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 39/2562 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ1.1 MB13
40 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 40/2562 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB14
41 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร2.1 MB16
42 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB14
43 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 43/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ775.5 KB10
44 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 44/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์333.0 KB7
45 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 45/2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ290.6 KB9