คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน237.0 KB46
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์169.0 KB36
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย312.2 KB26
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249.7 KB38
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2563 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ257.4 KB59
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ154.9 KB32
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ142.0 KB32
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี150.9 KB34
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี270.3 KB32
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย231.6 KB31
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลื่อมปี153.5 KB28
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2563 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB33
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ149.1 KB29
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย147.1 KB31
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย1.9 MB19
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.5 MB19
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย2.2 MB22
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์137.3 KB20
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย234.3 KB25
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)186.3 KB22
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย866.1 KB21
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย892.2 KB22
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์885.2 KB24
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี875.3 KB31
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.1 MB20
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี246.3 KB9
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย136.2 KB8
29 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 29/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย132.7 KB7
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี131.6 KB10
31 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 31/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย121.9 KB8
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน214.5 KB10
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ หลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ86.4 KB2
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี269.8 KB1
35 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย254.7 KB2