NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2552
14-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ80.3 KB634
20-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มทร.ธัญบุรี78.5 KB580
04-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี284.5 KB565
18-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมทร.ธัญบุรี98.5 KB545
09-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ467.0 KB529
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี277.4 KB522
21-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ292.8 KB521
17-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ98.7 KB517
22-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 22/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี257.2 KB509
15-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี64.7 KB508
03-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี503.0 KB504
16-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ75.2 KB503
06-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี91.5 KB500
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลธัญบุรี464.9 KB487
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเพิ่มเติม220.3 KB485
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี452.0 KB485
19-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี79.6 KB469
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย489.2 KB467
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี265.7 KB460
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี17.6 KB355
23-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชาการ492.2 KB316
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัย33.6 KB304