คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2562
พฤศจิกายน 2, 2020
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2559
พฤศจิกายน 3, 2020

คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน237.0 KB158
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์169.0 KB149
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย312.2 KB140
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249.7 KB154
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2563 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ257.4 KB168
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ154.9 KB156
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ142.0 KB145
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี150.9 KB142
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี270.3 KB145
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย231.6 KB141
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลื่อมปี153.5 KB138
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2563 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB144
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ149.1 KB169
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย147.1 KB133
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย863.0 KB134
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.5 MB117
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย2.2 MB156
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์137.3 KB129
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย695.4 KB145
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)834.0 KB150
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย866.1 KB122
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย892.2 KB128
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์885.2 KB131
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี875.3 KB154
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.1 MB139
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี246.3 KB133
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย136.2 KB111
29 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 29/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย132.7 KB122
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี131.6 KB120
31 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 31/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย121.9 KB114
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2563 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน214.5 KB125
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ หลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ86.4 KB109
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี269.8 KB101
35 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย254.7 KB132
37 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 37/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย2.1 MB112
38 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 38/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MB88
39 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 39/2562 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ1.1 MB150
40 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 40/2562 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพของสภามหาวิทยาลัย1.1 MB117
41 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร2.1 MB131
42 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB121
43 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 43/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ775.5 KB104
44 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 44/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์333.0 KB103
45 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 45/2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ290.6 KB111
47 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 47/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม379.3 KB101
48 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 48/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษา641.1 KB118
49 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 49/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการลดสิ่งสูญเปล่าในการปฏิบัติราชการ707.8 KB84
50 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 50/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม279.2 KB72
51 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 51/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพิ่มเติม273.3 KB70
52 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย554.4 KB95
54 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 54/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย556.7 KB74
55 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 55/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี256.0 KB62
56 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 56/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี271.6 KB71
57 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 57/2563 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ337.7 KB82
58 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 58/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย339.3 KB71
59 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 59/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดสิ่งสูญเปล่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี635.9 KB83

Comments are closed.