คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2551
พฤศจิกายน 2, 2020
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2553
พฤศจิกายน 2, 2020

คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2552

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2552
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย489.2 KB565
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลธัญบุรี464.9 KB593
03-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี503.0 KB607
04-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี284.5 KB664
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี17.6 KB454
06-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี91.5 KB594
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัย33.6 KB397
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี265.7 KB539
09-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ467.0 KB621
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเพิ่มเติม220.3 KB577
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี452.0 KB594
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี277.4 KB614
14-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ80.3 KB726
15-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี64.7 KB596
16-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ75.2 KB601
17-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ98.7 KB607
18-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมทร.ธัญบุรี98.5 KB640
19-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี79.6 KB560
20-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มทร.ธัญบุรี78.5 KB673
21-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ292.8 KB629
22-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 22/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี257.2 KB602
23-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชาการ492.2 KB417

Comments are closed.