ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2556
พฤศจิกายน 2, 2020
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2558
พฤศจิกายน 2, 2020

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255766.6 KB833
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 3)29.9 KB512
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การผลิต การจำหน่ายหนังสือ และการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์71.3 KB603
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557 1.3 MB1130
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 1.3 MB1089
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย115.2 KB719
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี40.5 KB516
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255743.2 KB698
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 40.7 KB482
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557649.7 KB394
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557467.6 KB780
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 255788.2 KB776
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินกิจกรรมของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557318.8 KB792
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility)117.4 KB564
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557300.9 KB753

Comments are closed.