ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2551
พฤศจิกายน 2, 2020
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2553
พฤศจิกายน 2, 2020

ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี 2552

NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25521.0 MB1659
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552693.7 KB818
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25522.3 MB1266
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 25521.3 MB925
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี593.9 KB947
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 25521.3 MB839
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2552912.8 KB825
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 25521.5 MB953
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552455.3 KB818
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ1.0 MB827

Comments are closed.