ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
เมษายน 19, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2553

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2553
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ1.5 MB628
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ1.4 MB571
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ1.4 MB568
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 509.0 KB661
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ566.4 KB403
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินส่งเสริมการให้บริการวิชาการ504.7 KB684
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก528.2 KB596
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ1.5 MB724
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการรับจ้างงานและงานบริการวิชาการ511.2 KB1181
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25533.7 MB1657
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร269.4 KB579
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ352.7 KB514
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักการและวิธีการสอบเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 255367.9 KB789
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์759.2 KB787
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น1.3 MB612
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร496.3 KB591
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการรับ-จ่ายเงินในการสอบเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553490.7 KB588
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ1.6 MB641
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ1.4 MB752
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ1.2 MB423
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ1.4 MB764
ประกาศ มทรธัญบุ.รี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ1.4 MB607

Comments are closed.