ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2551
เมษายน 19, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2553
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ)274.4 KB577
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ)340.7 KB612
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม129.5 KB560
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การแก้ไขชื่อเรื่องของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี156.3 KB557
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ477.5 KB719
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน179.7 KB575
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี124.2 KB532
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ325.7 KB613
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)276.3 KB621
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)292.1 KB579
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)429.8 KB555
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ314.2 KB671
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)177.2 KB565
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี133.5 KB606

Comments are closed.