ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2548
เมษายน 19, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2550
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2549

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2549
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งกองกลาง29.3 KB423
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งกองคลัง28.0 KB392
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งกองบริการ32.5 KB394
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งกองแผนงาน48.2 KB387
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย27.7 KB402
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน52.9 KB470
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 105.3 KB404
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อกระดาษจากศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2549310.4 KB561
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2549167.8 KB583
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงาน ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549352.6 KB619
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 254974.0 KB557
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 254928.6 KB375
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549170.7 KB597
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2549384.0 KB631
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี49.7 KB380
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ331.1 KB558
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ463.5 KB676
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ569.6 KB664

Comments are closed.