ประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/2565
มีนาคม 30, 2022
สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2565
เมษายน 27, 2022

คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล 
คณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษา
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาและดำเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทำสัญญาความร่วมมือของสถาบันจิงซื่อ
คณะกรรมการโครงสร้างหน่วยงาน 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม : RMUTT INNOVATIVE UNIVERSITY 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการดูแลแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทำงวิชาการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ธัญเทวี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ หลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการขจัดสิ่งสูญเปล่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. …. 
คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Comments are closed.