กำหนดการ

กำหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 5
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อมตลันตา รีสอร์ท