ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย

      

    

ภาพถ่าย : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี