กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2563

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชุมพล พรประภา

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

าสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

ดร.วิชา จุ้ยชุม

ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

นายบุญชู ประสพกิจถาวร

นาย ชาติชาย ชุติมา

ศาสตราจารย์
ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ดร.พัชรางสุ์  ชัยวรมุขกุล