ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา