ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
ผศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
ผศ. ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา