กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยตำแหน่ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ