นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายกสภา

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ชุมพล พรประภา

บุญปลูก2

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

าสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

รองศาสตราจารย์
ร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

พยุง3

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

สุมณฑา พรหมบุญ_resize

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

นายวิชา จุ้ยชุม_resizeดร.วิชา จุ้ยชุม

ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

นายบุญชู ประสพกิจถาวร

นาย ชาติชาย ชุติมา

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ดร.พัชรางสุ์  ชัยวรมุขกุล