NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์1.2 MB239
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์175.5 KB204
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี272.5 KB179
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย246.2 KB201
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย166.6 KB178
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี275.6 KB151
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์141.5 KB160
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย134.7 KB149
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ284.6 KB170
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย146.8 KB151
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....325.4 KB174
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....337.8 KB152
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี135.5 KB172
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี143.4 KB160
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย141.9 KB145
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี290.2 KB154
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย147.3 KB186
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย152.7 KB174
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย283.5 KB146
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี155.5 KB151
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี168.6 KB172
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.2 MB180
26 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 26/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย1.2 MB148
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.2 MB129
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี1.2 MB140
29 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์539.8 KB127
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์356.9 KB141
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย142.5 KB126
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย136.4 KB123
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย315.0 KB195
35 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 35/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี161.3 KB132
36 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 36/2562 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ142.0 KB127
37 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 37/2562 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ153.4 KB133
38 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 38/2562 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น152.9 KB138
39 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 39/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ281.1 KB267
40 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 40/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย128.3 KB156
41 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย232.8 KB200
42 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี83.5 KB151
43 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 43/2562 แต่งตั้งรองอธิการบดี81.9 KB136
44 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 44/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์64.6 KB128
45 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 45/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย138.4 KB150