ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ (1)_resize
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
นางรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา