กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยตำแหน่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดี

นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ