นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายกสภา

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายสู่บุญ วุฒิวงศ์


พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชุมพล พรประภา

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ_resize

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

บุญปลูก2

นายบุญปลูก ชายเกตุ

พยุง3

นายพยุง ศักดาสาวิตร

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

นายวิชา จุ้ยชุม_resizeนายวิชา จุ้ยชุม

ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

รองศาสตราจารย์
ร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

าสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

สมชอบ ไชยเวชช

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชอบ  ไชยเวช

สุมณฑา พรหมบุญ_resize

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ