กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

Upload ระเบียบวาระขึ้นระบบ e-meeting

วันส่งเอกสาร

1

21 มกราคม  2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

17 มกราคม 2561

18, 19, 22, 23 มกราคม 2561

19 มกราคม 2561

24 มกราคม 2561

2

28 กุมภาพันธ์  2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

14 กุมภาพันธ 2561

15, 16, 19, 20 กุมภาพันธ 2561

16 กุมภาพันธ 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561

3

28 มีนาคม 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

14 มีนาคม 2561

15, 16, 19, 20 มีนาคม 2561

16 มีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561

4

25 เมษายน  2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 เมษายน 2561

16, 17, 18, 19 เมษายน 2561

17 เมษายน 2561

20 เมษายน 2561

5

30 พฤษภาคม 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

16 พฤษภาคม 2561

17, 18, 21, 22 พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561

23 พฤษภาคม 2561

6

27 มิถุนายน 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 มิถุนายน 2561

14, 15, 18, 19 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561

20 มิถุนายน 2561

7

25 กรกฎาคม 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 กรกฎาคม 2561

12, 13, 16, 17 กรกฎาคม 2561

13 กรกฎาคม 2561

18 กรกฎาคม 2561

8

29 สิงหาคม 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

15 สิงหาคม 2561

16, 17, 20, 21 สิงหาคม 2561

22 สิงหาคม 2561

22 สิงหาคม 2561

9

26 กันยายน 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 กันยายน 2561

13, 14, 17, 18 กันยายน 2561

19 กันยายน 2561

19 กันยายน 2561

10

31 ตุลาคม  2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

17 ตุลาคม 2561

18, 19, 22, 24 ตุลาคม 2561

25 ตุลาคม 2561

25 ตุลาคม 2561

11

28 พฤศจิกายน 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

14 พฤศจิกายน 2561

15, 16, 19, 20 พฤศจิกายน 2561

16 พฤศจิกายน2561

21 พฤศจิกายน 2561

12

26 ธันวาคม 2561

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 ธันวาคม 2561

13, 14, 17, 18 ธันวาคม 2561

14 ธันวาคม 2561

19 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ