NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561281.3 KB63
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561300.9 KB59
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 25611.2 MB55
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561141.2 KB184
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561137.1 KB152
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561545.4 KB144
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561151.3 KB149
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.2 MB52
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561165.6 KB175
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.3 MB50
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3)260.4 KB84
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561501.2 KB81