NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561281.3 KB49
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561300.9 KB43
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 25611.2 MB38
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561141.2 KB169
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561137.1 KB136
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561545.4 KB130
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561151.3 KB134
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.2 MB38
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561165.6 KB157
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.3 MB36
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3)260.4 KB69
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561501.2 KB68