NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561281.3 KB173
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561300.9 KB203
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 25611.2 MB215
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561141.2 KB274
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561137.1 KB240
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561545.4 KB260
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561151.3 KB238
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.2 MB169
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561165.6 KB307
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.3 MB167
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3)260.4 KB195
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561501.2 KB176