NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561281.3 KB73
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561300.9 KB69
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 25611.2 MB66
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561141.2 KB194
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561137.1 KB160
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561545.4 KB153
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561151.3 KB156
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.2 MB63
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561165.6 KB190
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.3 MB62
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3)260.4 KB95
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561501.2 KB92