NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561354.6 KB297
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561142.8 KB198
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561178.5 KB244
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561175.6 KB202
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561246.3 KB315
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561190.2 KB265
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561286.7 KB225