NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2561
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.3 MB255
02 คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.3 MB272
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก1.3 MB254
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี1.2 MB235
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย153.6 KB219
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี235.4 KB211
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย392.7 KB223
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย205.5 KB236
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี225.8 KB215
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี385.7 KB186
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์335.6 KB190
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย148.3 KB229
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและประธานรองกรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง1.0 MB196
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ1.1 MB196
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2561 เรื่อง เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย1.1 MB165
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.0 MB155
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย255.5 KB136
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ1.0 MB192
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.1 MB170
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ230.3 KB192
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี225.4 KB157
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย116.5 KB169
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี270.3 KB190
26 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี227.9 KB158
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)158.8 KB163