กำหนดการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2560

กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พุธ

๒๕

มกราคม  ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๙

มีนาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๖

เมษายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๔

พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๔

มิถุนายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๖

กรกฎาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อมตลันตา รีสอร์ท

พุธ

๒๓

สิงหาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๗

กันยายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พุธ

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พุธ

๒๙

พฤศจิกายน๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พุธ

๒๗

ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.