กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

20 มกราคม   2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 มกราคม 2559

7, 8, 11,  12 มกราคม 2559

13 มกราคม 2559

2.

24 กุมภาพันธ์  2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 กุมภาพันธ์ 2559

11, 12, 15, 16 กุมภาพันธ์ 2559

17 กุมภาพันธ์ 2559

3.

23 มีนาคม 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 มีนาคม 2559

10, 11, 14,  15 มีนาคม 2559

16 มีนาคม 2559

4.

27 เมษายน   2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 เมษายน 2559

18, 19, 20,  21 เมษายน 2559

22 เมษายน 2559

5.

25 พฤษภาคม 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 พฤษภาคม 2559

12, 13, 16, 17 พฤษภาคม 2559

18 พฤษภาคม 2559

6.

22 มิถุนายน 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 มิถุนายน 2559

9, 10, 13, 14 มิถุนายน 2559

15 มิถุนายน  2559

7.

27 กรกฎาคม 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 กรกฎาคม 2559

14, 15, 18, 19 กรกฎาคม 2559

22 กรกฎาคม 2559

8.

24 สิงหาคม 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 สิงหาคม 2559

11, 12, 15, 16 สิงหาคม 2559

17 สิงหาคม 2559

9.

28 กันยายน 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

14 กันยายน 2559

15, 16, 19, 20 กันยายน 2559

21 กันยายน 2559

10.

26 ตุลาคม   2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 ตุลาคม 2559

13, 14, 17, 18 ตุลาคม 2559

19 ตุลาคม 2559

11.

23 พฤศจิกายน 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 พฤศจิกายน 2559

10, 11, 14, 15 พฤศจิกายน 2559

16 พฤศจิกายน 2559

12.

28 ธันวาคม 2559

09.00 – 12.00   น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

14 ธันวาคม 2559

15, 16, 19, 20 ธันวาคม 2559

21 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ