กำหนดการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2559

กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พุธ

๒๐

มกราคม  ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๓

มีนาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๗

เมษายน ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๕

พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๒

มิถุนายน ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๗

กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๔

สิงหาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๘

กันยายน ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พุธ

๒๖

ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พุธ

๒๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พุธ

๒๘

ธันวาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.