ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐ แก้วสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชัย ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมธา ศิริกูล

นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี

นางสุทิศา จันทรบุตร