กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยตำแหน่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ