ดร.วิชัย พยัคฆโส
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนา เหมวงษา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ