อภิชาติ ไก่ฟ้า
ดร.วิชัย พยัคฆโส
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ (1)_resize ผศ.ศรัณย์  ว่องไว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน