นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Sumate-new

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชุมพล พรประภา

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ_resizeนพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

บุญปลูก2
นายบุญปลูก ชายเกตุ

พยุง3
นายพยุง ศักดาสาวิตร


ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

นายวิชา จุ้ยชุม_resize
นายวิชา จุ้ยชุม


นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
รองศาสตราจารย์
ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์


ศาสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

สมชอบ ไชยเวชช
รองศาสตราจารย์
ดร.สมชอบ  ไชยเวช

สุมณฑา พรหมบุญ_resize  รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ