นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช

ศาสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ศาสตราจารย์
ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

 นายชุมพล พรประภา

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

นายชุมพล เที่ยงธรรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ลาออก 28 สิงหาคม 2557

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล