NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2558
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.6 MB427
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่2)336.7 KB306
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ1.0 MB406
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่2) 381.7 KB370
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่2)396.1 KB291
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ714.8 KB302
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย863.7 KB357