NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2558
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.6 MB449
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่2)336.7 KB335
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ1.0 MB437
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่2) 381.7 KB394
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่2)396.1 KB324
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ714.8 KB326
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย863.7 KB387