NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2558
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.6 MB565
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่2)336.7 KB439
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ1.0 MB549
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่2) 381.7 KB493
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่2)396.1 KB471
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ714.8 KB414
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย863.7 KB512