NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์1.4 MB817
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่3)901.6 KB454
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์967.4 KB760
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558659.0 KB493
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย1.2 MB475
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา814.8 KB560